همیشه

همیشه فکر کن توی دنیای شیشه ای زندگی میکنی


پس به طرف کسی سنگ پرتاب نکن


چون اولین چیزی که میشکنه دنیای خودته...

1 2 3 4 5 6 7 ...
تعداد کل صفحات: 39