حاصل ...

بهشت و دوزخ ما در این جهان ،
در دستان خود ماست ...
نیکی پاسخ نیکی است ،
و بدی سزای بدی ...
نتیجه زندگی ما ،
حاصل اعمال ماست ... !

کجایی بیداری؟

پیری و جوانی پی هم ، چون شب و روزند

ما

شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم !

سعدی


واقعیت نوشت ♣

سالهـاست که کفه ترازویـم
تــعادل نـدارد !
دسـت خالـی…!
دل پـُـر…