وقتی

(وقتی چترت خداست)
بگذار ابر سرنوشت هر چقدر می خواهد ببارد.
(وقتی دلت باخداست)
بگذار هرکس میخواهد دلت را بشکند.
(وقتی توکلت با خداست)
بگذار هرچقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند.
(وقتی امیدت با خداست)
بگذار هرچقدر می خواهند نا امیدت کنند.
(وقتی یارت خداست)
بگذار هرچه قدر میخواهند نارفیق شوند.
(همیشه با خدا بمان)
چتر پروردگار،بزرگترین چتر دنیاست.

خبر رسیده

خبر رسیده ز گلشن ثمر نمی میرد
بگو به شب زدگان که سحر نمی میرد

قسم به شمس جمال علی ولی الله
در آسمان ولایت قمر نمی میرد

اگر به سنگ جفا شیشه دلی بشکست
به گنجه دل عاشق گهر نمی میرد

به قلب خصم علی مهر باطلی زد و رفت
که تا به صبح ظهور آن اثر نمی میرد

هزار شیخ نمر زاده می شود آری
بگو به دشمن حق هان ((نمر)) نمی میرد