در پاسخ به فتنه شکست خورده شورایی شدن رهبری


برخی خواص بدانند که فتنه شیطانی مطرح کردن شورایی شدن رهبری نیز همانند فتنه 88 محکوم به فنا و نابودی است.
برخی خواص بجای اینکه دل از دنیا کنده و به فکر حساب و کتاب آخرتشان باششند ، اما ، منتقدانشان را کلاغ می خوانند و هنوز دل از دنیا نبریده اند.