کجایی بیداری؟

پیری و جوانی پی هم ، چون شب و روزند

ما

شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم !

سعدی


واقعیت نوشت ♣

سالهـاست که کفه ترازویـم
تــعادل نـدارد !
دسـت خالـی…!
دل پـُـر…