#حرف_دل

در دنیایی زندگی می کنیم که خوبی کردن تاوان
دارد، بدی کردن احترام! پاک بودن تنهایی
می‌آورد، خیانت کردن کلاس! مرد بودن درد دارد
ولی‌نامرد بودن کیف، همه‌ما روزهایی از گذشتـه
دور را از دست داده ایم، هنوز هم آن‌ها را
زندگی نکرده‌ایم و "کاش" این اتفاق بیفتد که‌‌به
دیروزمان برگردیم...
aloneraha@

مطالب مرتبط