به انسان بودنت شک کن...

گه مستضعفی دیدی،

ولی از نان امروزت ،

به او چیزی نبخشیدی،

به انسان بودنت شک کن،

 

اگه چادر به سر داری،

ولی در زیر آن چادر،

به یک دیوانه خندیدی،

به انسان بودنت شک کن،

 

اگر گفتی خدا ترسی،

ولی از ترس اموالت،

تمام شب نخوابیدی،

به انسان بودنت شک کن،

 

اگر هر ساله در حجی،

ولی از حال هم نوعت،

سوالی هم نپرسیدی،

به انسان بودنت شک کن،

 

اگر مرگ کسی دیدی،

ولی قدر سری سوزن،

ز جای خود نجنبیدی،

به انسان بودنت شک کن

1 2 3
تعداد کل صفحات: 3