افلاکیها http://aflakiha.mihanblog.com 2017-03-25T10:52:59+01:00 text/html 2017-03-02T05:29:58+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر مادرم فاطمه http://aflakiha.mihanblog.com/post/471 <br><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8288153776/photo_2017_03_02_11_53_19.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"> text/html 2016-12-01T08:19:47+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر کلید سوخته مردم دل سوخته http://aflakiha.mihanblog.com/post/470 <img src="http://s9.picofile.com/file/8276806868/0909999.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"> text/html 2016-11-28T15:11:37+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر نمک خوردن و نمکدون شکستن http://aflakiha.mihanblog.com/post/469 <img src="http://s9.picofile.com/file/8276467984/Haram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2016-11-26T08:35:00+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر دولت غربگرا http://aflakiha.mihanblog.com/post/468 <img src="http://s9.picofile.com/file/8276164700/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%80%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%80%D8%AA_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D9%80%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D9%82%D9%80%D8%AF%D9%85%D9%87_%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D9%80%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%80%D8%AA%D8%9F.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"> text/html 2016-11-26T08:34:08+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر مرگ بر منافق/مرگ بر ضد ولایت فقیه http://aflakiha.mihanblog.com/post/467 <img src="http://s9.picofile.com/file/8276164692/b6r5_untitled_10.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"> text/html 2016-11-26T08:33:43+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر توهم دولت http://aflakiha.mihanblog.com/post/466 <img src="http://s8.picofile.com/file/8276164626/52hg_untistled_4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"> text/html 2016-11-26T08:32:42+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر دولت حاشیه ها... http://aflakiha.mihanblog.com/post/465 <img src="http://s8.picofile.com/file/8276164592/3d3afe0b990a8e2fcfb9cfc1cfcec1a0_425.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"> text/html 2016-11-25T12:08:03+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر قسمت http://aflakiha.mihanblog.com/post/464 <img src="http://s8.picofile.com/file/8276062342/40_ROOZAST_poster_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"> text/html 2016-11-08T02:30:07+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر نوکرای امام حسین این شعر رو بخونن حالشو ببرن http://aflakiha.mihanblog.com/post/463 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خواب بودم، خواب دیدم مرده ام/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بی نهایت خسته و افسرده ام/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تا میان گور رفتم دل گرفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قبر کن سنگ لحد را گل گرفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">روی من خروارها از خاک بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">وای، قبر من چه وحشتناک بود!</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بالش زیر سرم از سنگ بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">غرق ظلمت، سوت و کور تنگ بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هر که آمد پیش، حرفی راند و رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سوره ی حمدی برایم خواند و رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خسته بودم هیچ کس یارم نشد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">زان میان یک تن خریدارم نشد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نه رفیقی، نه شفیقی، نه کسی/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ترس بود و وحشت و دلواپسی/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ناله می کردم ولیکن بی جواب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تشنه بودم، در پی یک جرعه آب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آمدند از راه نزدم دو ملک/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تیره شد در پیش چشمانم فلک/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یک ملک گفتا: بگو دین تو چیست؟</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دیگری فریاد زد: رب تو کیست؟</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گر چه پرسش ها به ظاهر ساده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">لرزه بر اندام من افتاده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هر چه کردم سعی تا گویم جواب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سدّ نطقم شد هراس و اضطراب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">از سکوتم آن دو گشته خشمگین/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">رفت بالا گرزهای آتشین/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قبر من پر گشته بود از نار و دود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بار دیگر با غضب پرسش نمود:</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ای گنه کار سیه دل، بسته پر/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نام اربابان خود یک یک ببر/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گوئیا لب ها به هم چسبیده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گوش گویا نامشان نشنیده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نامهای خوبشان از یاد رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">وای، سعی و زحمتم بر باد رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چهره ام از شرم میشد سرخ و زرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بار دیگر بر سرم فریاد کرد:</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در میان عمر خود کن جستجو/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کارهای نیک و زشتت را بگو/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هر چه می کردم به اعمالم نگاه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کوله بارم بود مملو از گناه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کارهای زشت من بسیار بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر زبان آوردنش دشوار بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چاره ای جز لب فرو بستن نبود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گرز آتش بر سرم آمد فرود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">عمق جانم از حرارت آب شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">روحم از فرط الم بی تاب شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چون ملائک نا امید از من شدند/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">حرف آخر را چنین با من زدند:</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">عمر خود را ای جوان کردی تباه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نامه اعمال تو باشد سیاه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ما که ماموران حق داوریم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پس تو را سوی جهنم می بریم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دیگر آنجا عذر خواهی دیر بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دست و پایم بسته در زنجیر بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نا امید از هرکجا و دل فکار/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">می کشیدندم به خِفّت سوی نار/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ناگهان الطاف حق آغاز شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">از جنان درهای رحمت باز شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">مردی آمد از تبار آسمان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دیگران چون نجم و او چون کهکشان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">صورتش خورشید بود و غرق نور/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">جام چشمانش پر از خمر طهور/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چشمهایش زندگانی می سرود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">درد را از قلب انسان می زدود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر سر خود شال سبزی بسته بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر دلم مهرش عجب بنشسته بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کِی به زیبائی او گل می رسید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پیش او یوسف خجالت می کشید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دو ملک سر را به زیر انداختند/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بال خود را فرش راهش ساختند/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">غرق حیرت داشتند این زمزمه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آمده اینجا حسین فاطمه؟!</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">صاحب روز قیامت آمده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گوئیا بهر شفاعت آمده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سوی من آمد مرا شرمنده کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">مهربانانه به رویم خنده کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گشتم از خود بی خود از بوی حسین (ع)/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">من کجا و دیدن روی حسین (ع)/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گفت: آزادش کنید این بنده را/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خانه آبادش کنید این بنده را/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اینکه این جا این چنین تنها شده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کام او با تربت من وا شده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">مادرش او را به عشقم زاده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گریه کرده بعد شیرش داده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خویش را در سوز عشقم آب کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">عکس من را بر دل خود قاب کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بارها بر من محبت کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سینه اش را وقف هیئت کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سینه چاک آل زهرا بوده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چای ریز مجلس ما بوده است/</font><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اسم من راز و نیازش بوده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تربتم مهر نمازش بوده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پرچم من را به دوشش می کشید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پا برهنه در عزایم می دوید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بهر عباسم به تن کرده کفن/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">روز تاسوعا شده سقای من/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اقتدا بر خواهرم زینب نمود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گاه میشد صورتش بهرم کبود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تا به دنیا بود از من دم زده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">او غذای روضه ام را هم زده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قلب او از حب ما لبریز بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پیش چشمش غیر ما ناچیز بود/</font><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">با ادب در مجلس ما می نشست/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قلب او با روضه ی من می شکست/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">حرمت ما را به دنیا پاس داشت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ارتباطی تنگ با عباس داشت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اشک او با نام من می شد روان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گریه در روضه نمی دادش امان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بارها لعن امیه کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خویش را نذر رقیه کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گریه کرده چون برای اکبرم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">با خود او را نزد زهرا (س) می برم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هرچه باشد او برایم بنده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">او بسوزد، صاحبش شرمنده است/</font><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در مرامم نیست او تنها شود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">باعث خوشحالی اعدا شود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گرچه در ظاهر گنه کار است و بد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قلب او بوی محبت میدهد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سختی جان کندن و هول جواب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بس بود بهرش به عنوان عقاب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در قیامت عطر و بویش می دهم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پیش مردم آبرویش می دهم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آری آری، هرکه پا بست من است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نامه ی اعمال او دست من است/</font></div> text/html 2016-10-19T16:50:38+01:00 aflakiha.mihanblog.com علمدار عصر به یاد شهید سعید علیزاده http://aflakiha.mihanblog.com/post/462 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8276165334/photo_2016_11_20_12_49_58.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></div>